Danh sách nhận thưởng THẦN TÀI MAY MẮN – TỈ LỆ THẮNG GẤP 2500 LẦN (20/06 – 27/06)

Số đề Việt, nháy nhiều ăn nhiều

Dưới đây là danh sách tổng hợp tên đăng nhập của 217 thành viên đã trúng thưởng khuyến mãi THẦN TÀI MAY MẮN – TỈ LỆ THẮNG GẤP 2500 LẦN bắt đầu từ 00:00:00 ngày 20/06/2020 đến 23:59:59 ngày 27/06/2020 (GMT+8).

STT TÊN ĐĂNG NHẬP TIỀN THƯỞNG
1 r*4*2*w*w* 45 VND
2 1*1*a*c*r*8*h 45 VND
3 t*w*k*9*u*d* 45 VND
4 d*l*r*w* 45 VND
5 8*n*n*b* 45 VND
6 q*q*i*9*t*g* 45 VND
7 9*y*l*7*u*x*y 45 VND
8 t*y*z*q* 45 VND
9 4*4*1*y* 45 VND
10 6*z*h*s*n*1*v 45 VND
11 x*1*2*6*z 45 VND
12 x*6*f*5* 45 VND
13 9*t*1*t 45 VND
14 s*2*k*7* 45 VND
15 q*h*l*n*c*x* 45 VND
16 9*t*y*t 45 VND
17 u*o*9*7* 45 VND
18 3*e*m*p* 45 VND
19 x*z*d*r*q* 45 VND
20 z*e*s*g* 45 VND
21 c*e*n*s*f 45 VND
22 t*8*k*i*t*t* 45 VND
23 9*j*s*u*p* 45 VND
24 y*r*m*p*k*h* 45 VND
25 g*b*y*q*k 45 VND
26 j*1*e*4*y* 45 VND
27 *u*g*h*i*u*5* 45 VND
28 e*5*2*c*a*j 45 VND
29 5*w*6*l*5*f*t* 45 VND
30 g*n*5*w*g* 45 VND
31 n*e*s*c*t*p*q* 45 VND
32 9*x*x*c*9* 45 VND
33 b*p*7*p*r*8* 45 VND
34 c*z*4*4*u* 45 VND
35 i*p*v*y*8* 45 VND
36 o*r*1*t*u*2*p* 45 VND
37 n*s*n*u 45 VND
38 m*a*s*d*d* 45 VND
39 l*q*x*a*k*v*n 45 VND
40 e*1*n*8*1* 45 VND
41 s*o*5*5 45 VND
42 l*r*d*q*p*g* 45 VND
43 1*s*q*8*9*w*z* 45 VND
44 5*t*p*w* 45 VND
45 o*5*y*o*o*2 45 VND
46 k*6*e*m*l*z*h 45 VND
47 j*c*r*c 45 VND
48 1*s*w*t* 45 VND
49 *u*e*1*0*1* 45 VND
50 e*r*i*3*e*k*v 45 VND
51 *i*h*i*n*5* 45 VND
52 t*q*d*p 45 VND
53 m*y*w*x*d*o*c 45 VND
54 p*z*z*d*2*x* 45 VND
55 7*j*z*e*h*9 45 VND
56 n*2*8*g*6 45 VND
57 l*f*x*3*w 45 VND
58 p*q*j*q* 45 VND
59 c*o*u*a*k*7 45 VND
60 m*1*b*s*y*1 45 VND
61 9*k*f*z*o* 45 VND
62 x*8*l*u*t 45 VND
63 8*w*8*d*u* 45 VND
64 v*k*5*6*i* 45 VND
65 v*v*l*z*v 45 VND
66 6*i*h*k 45 VND
67 e*c*l*m*p*8*p 45 VND
68 p*c*4*5 45 VND
69 j*i*3*u*n* 45 VND
70 *a*n*8*8* 45 VND
71 r*3*x*r*1 45 VND
72 b*k*o*u*n 45 VND
73 *g*y*n*h*o*9*5* 45 VND
74 h*o*2*g*4* 45 VND
75 k*6*o*t*v* 45 VND
76 o*f*h*z*k 45 VND
77 8*o*u*6 45 VND
78 g*7*b*y*r*g*2* 45 VND
79 b*u*r*7*f* 45 VND
80 n*5*c*c*f*w*m* 45 VND
81 2*7*4*f*o*a 45 VND
82 n*j*s*l*v* 45 VND
83 o*x*q*j*a*x*d 45 VND
84 j*w*u*t*c*w*x* 45 VND
85 i*5*n*1*m 45 VND
86 k*2*c*o*j*5*a 45 VND
87 3*w*v*6*f*8*e* 45 VND
88 a*w*7*z*1*q* 45 VND
89 e*n*e*k* 45 VND
90 m*l*z*r*9* 45 VND
91 z*1*d*e*p*4*s* 45 VND
92 5*q*d*u*7*w*9* 45 VND
93 a*2*t*z*t*9*d* 45 VND
94 d*o*t*2*7*m*s 45 VND
95 n*8*5*v*s*e*r 45 VND
96 f*6*k*i*j*r*d 45 VND
97 u*9*n*f*7*h*n* 45 VND
98 x*t*i*j*y*2*b* 45 VND
99 v*7*r*r*w*x*k 45 VND
100 3*k*m*h*i*q 45 VND
101 8*d*o*4*2* 45 VND
102 o*c*5*2*o*z* 45 VND
103 c*l*c*q*h*s*w* 45 VND
104 l*y*j*e*z*t* 45 VND
105 *h*n*q*o*t*0*1* 45 VND
106 o*1*9*6*5*u*4* 45 VND
107 7*w*f*q 45 VND
108 c*h*k*o*1*7* 45 VND
109 9*i*8*z*k*3*5* 45 VND
110 7*g*6*x*w*7*t 45 VND
111 r*n*e*f*9*y* 45 VND
112 h*g*e*z*p*c*i 45 VND
113 6*e*v*6*1 45 VND
114 n*w*d*e 45 VND
115 *h*u*h*i*9*4* 45 VND
116 4*u*q*g*b* 45 VND
117 z*7*m*9*k 45 VND
118 5*g*l*l* 45 VND
119 h*q*m*j*e*i 45 VND
120 j*i*j*l*4 45 VND
121 w*r*7*7*h* 45 VND
122 8*s*2*v* 45 VND
123 d*e*m*x*s*g*m 45 VND
124 h*f*3*f*q*d 45 VND
125 9*s*v*z*k*q*d* 45 VND
126 t*n*l*4* 45 VND
127 5*1*t*a*e*g*a* 45 VND
128 t*t*6*9* 45 VND
129 x*p*k*c*p 45 VND
130 i*o*4*z*1* 45 VND
131 k*5*b*q 45 VND
132 3*c*q*a 45 VND
133 6*o*7*a*s 45 VND
134 h*h*v*y*y*s*c 45 VND
135 v*7*h*1*g*w*x* 45 VND
136 n*m*6*t*u* 45 VND
137 x*h*w*x*8* 45 VND
138 a*g*y*a* 45 VND
139 t*9*i*f*1 45 VND
140 h*8*u*k*n*3 45 VND
141 w*b*9*h* 45 VND
142 d*1*6*3*f*9* 45 VND
143 p*k*g*8*g*x*q 45 VND
144 w*6*4*n*r 45 VND
145 h*n*y*s*8*6*x 45 VND
146 h*1*n*3*u 45 VND
147 x*w*v*t*r*n*4 45 VND
148 i*q*e*4* 45 VND
149 t*t*4*x*r*8* 45 VND
150 k*6*s*z*x*9 45 VND
151 m*q*b*c*b*m 45 VND
152 d*u*b*m*e*n*m 45 VND
153 i*v*e*y*a*r*6* 45 VND
154 q*v*z*3*a 45 VND
155 9*8*7*a*d* 45 VND
156 s*w*o*u*w 45 VND
157 m*3*r*w*4*q*i* 45 VND
158 i*t*d*z*c* 45 VND
159 b*e*a*c* 45 VND
160 5*1*3*v*c*i 45 VND
161 4*x*n*2*q 45 VND
162 k*p*u*c*4 45 VND
163 *a*b*i* 45 VND
164 g*v*5*u* 45 VND
165 m*g*g*g*e*q 45 VND
166 f*7*7*m*c*r*5 45 VND
167 m*s*q*1*e*9*n 45 VND
168 q*7*x*j 45 VND
169 b*r*a*i*e*l* 45 VND
170 *e*l*f*8* 45 VND
171 2*b*j*d 45 VND
172 1*8*g*b*v*e* 45 VND
173 4*u*1*n*t*1*r 45 VND
174 a*g*n*4* 45 VND
175 h*b*d*e*t* 45 VND
176 s*4*8*7* 45 VND
177 x*y*h*1*r*e* 45 VND
178 q*u*p*n*7 45 VND
179 j*q*z*h*k*8 45 VND
180 r*u*2*n*p*f*l 45 VND
181 w*r*q*f*8*l 45 VND
182 1*8*m*q*5 45 VND
183 v*z*m*o*t* 45 VND
184 7*5*r*n*d*g*t 45 VND
185 p*k*4*r*h*l*i* 45 VND
186 k*a*q*r*2 45 VND
187 2*b*f*p*3* 45 VND
188 a*3*x*g 45 VND
189 c*h*k*h*r 45 VND
190 f*d*c*n*w*i*d 45 VND
191 4*2*p*9 45 VND
192 f*q*i*x*o* 45 VND
193 h*c*i*e*x*h 45 VND
194 2*3*8*u*p 45 VND
195 z*f*g*m*o* 45 VND
196 o*m*7*1 45 VND
197 7*5*n*i*z*r* 45 VND
198 3*c*m*h 45 VND
199 4*4*q*h*9*f 45 VND
200 r*b*1*3*o*8*t 45 VND
201 4*m*n*1* 45 VND
202 q*4*g*s*h*9*7 45 VND
203 c*b*m*n 45 VND
204 *o*g*i*n*7* 45 VND
205 7*r*o*4*9* 45 VND
206 d*g*i*h*a 45 VND
207 h*e*i*a*5*f* 45 VND
208 b*a*i*y 45 VND
209 2*1*z*v*s*1*2 45 VND
210 v*f*v*h*k*y*e* 45 VND
211 v*e*t*k*m*a* 45 VND
212 c*4*2*w*n* 45 VND
213 4*t*6*g 45 VND
214 w*v*g*b 45 VND
215 b*y*v*k*d*w* 45 VND
216 6*p*5*4*a*v*j 45 VND
217 g*4*b*i*k* 45 VND

Nếu tên của bạn nằm trong danh sách trúng thưởng tuần này thì Bộ Phận Khuyến Mãi VN88 sẽ chủ động liên hệ với các bạn qua số điện thoại hoặc qua email đăng ký để thông báo.

Ngoài ra bạn đừng quên theo dõi trang web VN88INFO thường xuyên để cập nhật thông tin về người trúng thưởng cũng như thông tin hữu ích khác như : Dự đoán kết quả xổ số, Kết quả xổ số, Kinh nghiệm cá cược, v.v.

VN88

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *